АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Адвокат Димитър Площаков

Администратино право адвокат димитър площаков Пловдив

Административно право като отрасъл на правото, регулира предимно, но и не само, обществените отношенията между гражданите и държавата от една страна и държавата и юридическите лица от друга.  

Тук се включват всички процедури свързани с администрацията, като издаване на разрешителни, лицензии, обжалването на административни актове от различен характер и др. Компетентни съдилища да разглеждат административни спорове са aдминистративните съдилища и Върховния Административен съд /ВАС/, като производството е двуинстанционно.  Първа инстанция е Административен съд, а втора ВАС. 

Възможно е производството да се развие като първа инстанция и пред ВАС, като втора би се явила отново същият съд.

Адвокатската кантора предлага, комплексно обслужване на граждани и
юридически лица в областта на административно право, а именно :

  • Обжалване на наказателни постановления на КАТ и други държавни и
  • Oбщински органи;
  • Процесуално представителство пред съдебни инстанции;
  • Кореспонденция с общински и държавни органи във връзка с административни процедури;
  • Юридическа помощ на чуждестранни физически и юридически лица във връзка с различни административни процедури;
  • Търсене отговорността на държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за причинените от тях вреди /ЗОДОВ/;
  • Обжалване на административни актове от различен характер на държавни ведомства, общински служби, агенции, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, и други;
  • Подпомагане на чужденци относно придобиване статут на пребиваване, гражданство, визи и други;

Свържете се с нас

Close Menu