ВЕЩНО ПРАВО

Адвокат Димитър Площаков

Вешно право

Вещни права са:

Правото на собственост. Това е едно абсолютно, неограничено вещно право. Конституцията в чл.17 разглежда правото на собственост в два аспекта – публична и частна собственост. Субект на публичната собственост могат да бъдат само държавата и общините, докато при частната – всички субекти, посочени в чл.2, ал.1 от ЗС. Правото на собственост се урежда главно в Закона за собствеността, но има отделни разпоредби и в други нормативни актове.

 

 Освен правото на собственост нашата правна система очертава и ограничени вещни права, които Законът за собствеността нарича още „вещни права върху чужда вещ”. Едно от тях например е правото на строеж, което е уредено основно в чл. 63-67 от Закона за собствеността. На някои места се нарича още „супервиция”. Това е ограниченото вещно право, което съдържа в себе си правната възможност едно лице да строи или придобие постройка върху чужд имот и да стане неин собственик. По начало собственикът на един терен е собственик и на всичко построено върху него, освен ако не е уговорено друго. Това „друго” в случая е правото на строеж.

Право на ползване. 

Това е едно абсолютно вещно право, но ограничено, както и правото на строеж по отношение на правото на собственост. Неговата същност се състои в правото да се използват определени вещи или вещ и да се получават добивите от тях, без да се променят съществено.

Правото на ползване е известно още в Римското право, а днес е уредено главно в чл. 56-62 от Закона за собствеността.

Сервитутни права. 

Това са родова категория ограничени вещни права, наричани още „служещи“. В миналото те са имали широко разпространение, но днес имат само ограничено приложно поле. При тях винаги е налице един господстващ имот и един служещ такъв. 

При тази хипотеза собственикът на господстващия имот може да си служи със служещия с оглед използването на своя имот. Най-често срещаният пример е правото на преминаване. Уредба на материята се намира в ЗС, ЗУТ и в чл.7 от Закон за опазване на селскостопанското имущество.

 Право на надстрояване и пристрояване. 

Това е ограничено вещно право,което дава възмножност на носителя му да надстрои или пристрои съществуваща сграда и да стане собственик на надстроеното или пристроеното. То е едно комплексно право. Уредбата му е в ЗС и в ЗУТ. Вещноправното законодателство урежда правото на собственост, видовете вещни права, тяхното придобиване и изгубване, а така също и владението на недвижимите имоти. Всеки правен субект се нуждае от защита при упражняване на своите права относно недвижимата собственост. Ето защо в адвокатска кантора „Площаков” гр. Пловдив ние предлагаме следните услуги:

 • Консултации във връзка с придобиването на недвижим имот;
 • Подготовка на предварителни договори;
 • Изготвяне на нотариални актове;
 • Съдействие при изповядване на сделки пред нотариуси;
 • Предявяване и защита по собственически и владелчески искове;
 • Процесуално представителство пред различните видове съдилища;
 • Делба на имоти;
 • Кореспонденция с държавни и общински органи във връзка недвижими
  имоти;
 • Правни съвети относно етажна собственост;
 • Правна подкрепа по Закона за държавната и Закона за общинската
  собственост;
 • Професионална помощ при отдаване под наем и изготвяне на съответните
  книжа;
 • Подпомагане на чуждестранни физически и юридически лица при сделки с
  недвижими имоти;

Свържете се с нас

Close Menu