НАСЛЕДСВЕНО ПРАВО

Адвокат Димитър Площаков

Наследственото право представлява съвкупност от правни норми, които уреждат правоотношенията, които възникват със смъртта на дадено лице, и се пристъпва към разпределяне на имуществото на това лице. Човекът чието имущество се разпределя се нарича наследодател, а лицата, които получават дял от наследството се наричат наследници.

Като правопораждащ юридически факт се приема смъртта на наследодателя. В Република България основен нормативен акт в областта е Законът за наследството.

Наследяването става по закон и по завещание. По закон имаме, когато определен кръг лица получават, както права, така и задължения от наследодателя си. Другият способ е завещанието. То има две форми – нотариално и саморъчно.

Наследствено право

Важно е да се отбележи моментът на отказ от наследство. В някой случаи наследникът получава в по-голяма степен задължения отколкото права. Повече пасиви, отколкото активи. Например: Ако наследодателят е изтеглил кредит, но същият не е бил погасен приживе от него, то след неговата кончина същият се прехвърля върху наследниците. Би си струвало погасяването на задължението да се изпълни от наследниците, когато има реално какво да се наследи, но при липса на адекватно на дълга наследство именно отказът от наследство, предвиден като хипотеза в закона би бил най-правилният избор.

Кантората предлага следните услуги в областта на наследственото право:

  • Съдействие при изготвяне на завещание и делба на наследствено
    имущество;
  • Механизми за отказ от наследство;
    Приемане на наследство по опис

Свържете се с нас

Close Menu